1หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บริษัท เซอร์คอน เซอร์วิส จำกัด
(ZIRCON SERVICE CO.,LTD.)
ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
0 2055 57009 72 6

2ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
บริษัท เซอร์คอน เซอร์วิส จำกัด
(ZIRCON SERVICE CO.,LTD.)
ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ตั้งแต่ 17 มี.ค.2557
ออกให้เมื่อ 10 เม.ย.2557